Online bibiliotheek van berquin notarissenBerquin Notarissen bundelt praktische informatie volgens 4 grote thema’s. U ontdekt telkens de beknopte inhoud met een link naar de pdf met gedetailleerde informatie.
 03/Kopen, huren en lenen
 • Minnelijke ontbinding van het compromis : vrijwel kosteloos en zonder rechterlijke tussenkomst.
  Het gebeurt vaak dat de kandidaat-koper van een onroerend goed snel moet (of wil) beslissen en te snel een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekent. Niet zelden stelt de koper zichzelf kort nadien verschillende vragen: aankoop door een vennootschap al dan niet in oprichting, alleen of in onverdeeldheid, aankoop beter op naam van de echtgenoot die niet het statuut van zelfstandige heeft, aankoop op naam van een van de kinderen? In Vlaanderen en Wallonië kan dit ‘haastig’ ondertekend compromis vrijwel kosteloos ontbonden worden. Het volstaat om enkele kleine, maar belangrijke formaliteiten op tijd te vervullen.

  Download pdf
 • Verplichte documenten bij aankoop appartement.
  Bij de aankoop van een appartement komt vaak meer kijken dan u denkt. Via deze aankoop wordt u immers meteen ook lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars van het gebouw en draagt u bij in de gemeenschappelijke kosten ervan. Om beter te kunnen inschatten over welke kosten het precies gaat, verplicht de wet de verkoper om u voorafgaandelijk een aantal documenten te bezorgen.

  Download pdf
 • Vastgoed uit uw vennootschap halen.
  Stel: u hebt een patrimoniumvennootschap die diverse onroerende goederen rijk is. Is het mogelijk bepaalde van die goederen over te hevelen naar het privépatrimonium? Zo ja: hoe pakt u die ‘ontvettingsoperatie’ aan en wat kost u dit fiscaal?
  Download pdf
 • Vastgoed kopen in Brussel: wijziging van de spelregels rond het fiscaal abattement.
  Als u een appartement of een woning gelegen in het Brusselse Gewest aankoopt, hebt u recht op een vermindering van de verkooprechten (ook 'abattement') als voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Sinds 1 januari 2013 is één van die voorwaarden gewijzigd. Voortaan moet u 5 ononderbroken jaren in het gekochte goed blijven wonen. 

  Download pdf
 • Wie betaalt er welke kosten bij de verkoop van een woning?
  Bij de verkoop van een woning komen verschillende kosten kijken. Zo zijn er onder meer de registratierechten, de erelonen van de notaris en de dossierkosten. Deze kosten vallen ten laste van de koper. Maar hoe zit het met eventuele andere kosten, zoals de kosten van de vastgoedmakelaar, de kosten van de diverse administratieve attesten, of het opstellen van een basisakte voor een appartementsgebouw? We vatten de belangrijkste punten voor u kort samen.

  Download pdf
 • Nieuwe regels voor opmetingsplannen
  Bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand wordt meestal niet enkel het gebouw verkocht, maar ook de daarbij horende grond. Deze grond bestaat in de regel uit 1 of meer kadastrale percelen. Indien slechts een deel van een kadastraal perceel wordt verkocht, kan een opmetingsplan van een landmeter noodzakelijk zijn. Sinds 1 januari 2014 worden dergelijke opmetingsplannen verplicht opgenomen in een centrale databank van het kadaster. Pas daarna kan de verkoopakte verleden worden. Het referentienummer van het afbakeningsplan wordt dan in deze akte opgenomen.

  Download pdf
 • Gewijzigde opstalwet brengt verduidelijking bij het bouwen op, boven of onder andermans grond
  De nieuwe opstalwet laat opstalrecht toe boven of onder andermans grond. Dit brengt eindelijk duidelijkheid over zonnepanelen, antennes, verdiepingen op bestaande gebouwen én over tunnels, parkeergarages en kelders onder gebouwen.

  Download pdf
 • Nu ook in Brussel stedenbouwkundige inlichtingen nodig voor een aankoop
  Sinds 1 augustus 2014 zijn in Brussel (net als in Vlaanderen) de stedenbouwkundige inlichtingen al verplicht bij de verkoopovereenkomst. Bovendien moeten bijkomende stedenbouwkundige inlichtingen ook in de publiciteit (tekoopstelling) van het goed worden opgenomen.
  Download pdf
 • 'Miserietaks’ opnieuw verlaagd bij relatiebreuk?
  Wordt een onroerend goed verdeeld onder de mede-eigenaars, dan moet er in Vlaanderen op die verdeling 2,5% registratierechten betaald worden. In bepaalde gevallen is dat tarief nu echter opnieuw verlaagd.
  Download pdf
 • Voortaan ook in Brussels Gewest fiscaalvriendelijke ontbinding van de koopovereenkomst mogelijk
  In het Vlaams en het Waals Gewest bestaat de techniek van fiscaalvriendelijke ontbinding van de koopovereenkomst al langer. Sinds begin dit jaar is dat nu ook
  mogelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Download pdf
 • Brussels abattement fors de hoogte in
  In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 (ed. 3) werd de Brusselse Ordonnantie van 12 december 2016 ‘houdende het tweede deel van de fiscale
  hervorming’ bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk voor de aankoop van een eerste woning het abattement flink opgetrokken heeft.
  Daardoor kan de koper een aanzienlijke besparing realiseren.
  Download pdf
 • Ik wil verhuren via AirBnB – waar moet ik op letten? (in Vlaanderen en Brussel)
  Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. U vertrekt voor een weekendje naar Parijs en verblijft in een gezellig appartementje bij mensen thuis. Mooi meegenomen: u betaalt dat gewoon met de opbrengst van de verhuur van uw eigen appartement via AirBnB tijdens datzelfde weekend. Het kan, maar België zou België niet zijn als het verhaal niet iets ingewikkelder zou zijn.
  Een kamer of volledige woning openbaar aanbieden op de markt, en dus niet louter aan vrienden of familie, komt namelijk neer op het aanbieden van
  toeristische logies. En dat valt onder een relatief ingewikkeld kluwen aan regulering. In deze nieuwsbrief willen we de belangrijkste aandachtspunten voor
  Vlaanderen en Brussel meegeven, zonder echter alle details te kunnen bespreken.
  Voor meer informatie geven we onderaan nog enkele nuttige bronnen mee.
  Download pdf
04/Ondernemen
 • Hebt u al een 'private stichting' ?
  Misschien bezocht u in Zuid-Frankrijk de kunstcollectie van de ‘Fondation Maeght’ nabij het schilderachtige kunstenaarsdorpje St. Paul-de-Vence al eens? En wie kent de befaamde Guggenheim-foundation niet? Ook in België is het sinds enkele jaren perfect mogelijk om uw eigen stichting te creëren. Een stichting is uitermate geschikt voor individuele projecten van mecenaat en filantropie. Het laat u toe uw eigen liefdadigheidsinstelling op te zetten. U kunt zo in de voetsporen treden van historische prinsen en prinsessen, zoals Catharina de Medicis, Frederik van Pruisen, Catharina van Rusland of Jozef II. Zij waren in hun tijd begunstiger van kunst en wetenschappelijk onderzoek. We vertellen u hoe een en ander in zijn werk gaat en waarvoor de private stichting zoal nuttig kan zijn.
  Download pdf
 • Vastgoed uit uw vennootschap halen.
  Stel: u hebt een patrimoniumvennootschap die diverse onroerende goederen rijk is. Is het mogelijk bepaalde van die goederen over te hevelen naar het privépatrimonium? Zo ja: hoe pakt u die ‘ontvettingsoperatie’ aan en wat kost u dit fiscaal?
  Download pdf
 • Vennootschapsrecht : verduidelijking bij de voorwaarden tot ontbinding en sluiting van vereffening in één dag
  Sinds 17 mei 2012 is het wettelijk mogelijk om in één en dezelfde notariële akte te beslissen tot ontbinding en invereffeningstelling van een vennootschap én tot de dadelijke sluiting van die vereffening. De weinige voorwaarden zijn vastgelegd in het nieuwe artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen. In de praktijk deed de voorwaarde rond de passiva echter heel wat vragen rijzen. Ondertussen nam de minister van Justitie op 12 december 2012 een zeer soepel standpunt in rond de invulling van de term 'passiva'.

  Download pdf
 • Fiscaalvriendelijke incorporatie van belaste reserves
  Nieuwe regeling liquidatiebonus: belaste reserves 'vastklikken' in de notariële praktijk

  Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10% naar 25%. Om die zware pil enigszins te vergulden, voorziet de programmawet van 28 juni 2013 een overgangsmaatregel. Het nieuwe artikel 537 werd in het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 ingevoerd om bestaande belaste reserves (= de toekomstige liquidatieboni) alsnog aan de vennootschap te onttrekken tegen een heffing van 10%, mits heropname in het kapitaal. Een latere onttrekking - via kapitaalsvermindering - van die sommen gebeurt belastingvrij voor zover er voldoende tijd is verstreken. In het fiscale jargon heeft men het over het 'vastklikken' van reserves. In een recente administratieve circulaire lichtte de fiscus de maatregel nader toe. We bespreken de belangrijkste spelregels vanuit een notariële invalshoek.

  Download pdf
 • Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober ‘14 tegen 10%
  In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet wensen te ontbinden, de zware pil van 25% heffing - voordien 10% - op de liquidatiebonus vanaf 1 oktober 2014 enigszins wordt verlicht.
  In deze nieuwsbrief staan we stil bij de vennootschappen die er op korte termijn wel wensen mee op te houden om alsnog de heffing van 10% te kunnen genieten. We bekijken de procedure. Vooral vennootschappen die de korte vereffeningsprocedure niet kunnen volgen, zullen onder tijdsdruk komen.

  Download pdf
 • Het vernieuwde auditcomité
  Op 31 december 2016 trad er een nieuwe wet in werking die kadert in de Europese audithervorming. De wet legt onder meer nieuwe toezichtsregels vast. In
  dit artikel gaan we in op de achtergrond van de wet en bekijken we welke impact de wijzigingen kunnen hebben op uw vennootschap.
  Download pdf
01/Huwen en samenwonen
 • Snellere verdeling na echtscheiding of overlijden, met een verplicht tijdsschema.
  Wanneer mede-eigenaars, erfgenamen of ex-echtgenoten geen akkoord bereiken inzake de verdeling van hun onverdeeld vermogen, wordt de vereffening-verdeling ervan bevolen door de rechter. Bij wet van 13 augustus 2011 heeft de wetgever de procedure gewijzigd met als voornaamste doel de procedure sneller en efficiënter te kunnen afhandelen. De nieuwe procedureregels zijn van toepassing op alle zaken waarvan de debatten voor de rechter werden gesloten na 1 april 2012.

  Download pdf
 • Las een keuzebeding in uw huwelijkscontract in en stel vrij uw erfenis samen.
  Het huwelijkscontract en het erfrecht verhouden zich tot mekaar als een Siamese tweeling. Wie gehuwd is en kinderen heeft en het wettelijk erfrecht laat spelen, verzeilt na een overlijden van één van de huwelijkspartners mogelijks in een juridische situatie die hij of zij niet wenst. Hieraan kan verholpen worden door het huwelijkscontract te wijzigen en een zogenaamde keuzebeding in te lassen. Dit geeft de langstlevende partner de vrijheid om zelf zijn / haar nalatenschap samen te stellen. En bovendien kan er nog bespaard worden op de successierechten ook.
  Download pdf
 • Samenwoning : één vlag, meerdere ladingen.
  Wie ongehuwd samenwoont, kan dit vanuit juridisch oogpunt doen op 2 manieren. Men kan opteren voor een wettelijke samenwoning. Men kan echter ook gewoon feitelijk samenwonen. Waar zitten de verschillen? En is het zinvol een samenwoningscontract op te stellen?
  Download pdf
 • Nieuwe regels voor volmachten van onbekwamen sinds 1 september
  Naast de gerechtelijke bescherming van onbekwamen door het systeem van bewindvoering onder toezicht van de vrederechter is er sinds 1 september 2014 een buitengerechtelijke bescherming mogelijk onder de vorm van een volmacht. Personen kunnen dan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om hun goederen of een deel ervan te beheren. Hetzij onmiddellijk, hetzij wanneer zij feitelijk onbekwaam worden.
  Download pdf
 • 'Miserietaks’ opnieuw verlaagd bij relatiebreuk?
  Wordt een onroerend goed verdeeld onder de mede-eigenaars, dan moet er in Vlaanderen op die verdeling 2,5% registratierechten betaald worden. In bepaalde gevallen is dat tarief nu echter opnieuw verlaagd.
  Download pdf
02/Erven en schenken
 • Eerst de fiscus, dan pas het geld uit uw erfenis.
  Notarissen die in het kader van de afwikkeling van een erfenis een akte (attest) van erfopvolging afleveren, moeten vanaf 1 juli 2012 vooraf een onderzoek instellen naar eventuele belastingschulden of schulden bij de sociale zekerheid. Erfgenamen kunnen voortaan ook pas het geld van hun erfenis opstrijken als zij eerst deze schulden en deze van de overledene betaald hebben. Een en ander is het resultaat van Programmawet (I) van 29 maart 2012, die op dit punt in werking trad op 1 juli 2012. Om snel uw banktegoeden gedeblokkeerd te krijgen, raden we u aan om meteen na het overlijden bij uw notaris langs te gaan.
  Download pdf
 • Snellere verdeling na echtscheiding of overlijden, met een verplicht tijdsschema.
  Wanneer mede-eigenaars, erfgenamen of ex-echtgenoten geen akkoord bereiken inzake de verdeling van hun onverdeeld vermogen, wordt de vereffening-verdeling ervan bevolen door de rechter. Bij wet van 13 augustus 2011 heeft de wetgever de procedure gewijzigd met als voornaamste doel de procedure sneller en efficiënter te kunnen afhandelen. De nieuwe procedureregels zijn van toepassing op alle zaken waarvan de debatten voor de rechter werden gesloten na 1 april 2012.
  Download pdf
 • Las een keuzebeding in uw huwelijkscontract in en stel vrij uw erfenis samen.
  Het huwelijkscontract en het erfrecht verhouden zich tot mekaar als een Siamese tweeling. Wie gehuwd is en kinderen heeft en het wettelijk erfrecht laat spelen, verzeilt na een overlijden van één van de huwelijkspartners mogelijks in een juridische situatie die hij of zij niet wenst. Hieraan kan verholpen worden door het huwelijkscontract te wijzigen en een zogenaamde keuzebeding in te lassen. Dit geeft de langstlevende partner de vrijheid om zelf zijn / haar nalatenschap samen te stellen. En bovendien kan er nog bespaard worden op de successierechten ook.
  Download pdf
 • Schenken en toch controle behouden : het kan.
  De schenking blijft 1 van de kroonjuwelen binnen een goed uitgebouwde vermogensplanning. Wat men weggeeft onder levenden, behoort niet langer tot de bezittingen op de sterfdag. Daardoor moeten de kinderen-erfgenamen minder successierechten betalen. Niet zelden wil de schenker echter niet zo maar onvoorwaardelijk schenken. De in de praktijk meest voorkomende schenkingsmodaliteiten brengen we in kaart.
  Download pdf
 • Schenking van het familiebedrijf: fictiebepaling art. 7 Vlaams Wetboek Successierechten – Verlengde termijn van 7 jaar – De minister brengt klaarheid
  Sinds 1 januari 2012 kunt u in het Vlaams Gewest bij de schenking van het familiebedrijf onder bepaalde voorwaarden van een 0%-tarief genieten (art. 140bis e.v. Vl.W.Reg.). De maatregel kent sindsdien een groot succes. De Vlaamse regering heeft bij die gelegenheid ook gesleuteld aan de tekst van art. 7 Vl.W.Succ. Krachtens deze bepaling wordt de schenking van roerende goederen die belastingvrij is gebeurd (lees: zonder betaling van schenkingsrechten) als een legaat belast in het successierecht ten nadele van de begiftigde als de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt. Dit kan ondermeer het geval zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van de schenkingstechniek van de handgift of wanneer een beroep wordt gedaan op een buitenlandse notaris. De termijn van 3 jaar werd op 7 jaar gebracht wanneer de belastingvrije schenking het familiebedrijf tot voorwerp heeft. Er was echter onduidelijkheid gerezen over welke concrete gevallen voortaan onder deze verlengde termijn van 7 jaar vielen. Zo stelde zich de vraag of dit nu ook gold voor de schenking van patrimoniumvennootschappen. De Vlaamse minister van Financiën heeft recent deze onduidelijkheid opgeheven.

  Download pdf
 • Private stichting: ook voor u interessant?
  Koningin Fabiola kwam recent in het nieuws met de oprichting van een private stichting genaamd 'Fons Pereos'. Daarin bracht ze een deel van haar vermogen onder met de bedoeling om aan mecenaat te doen ten gunste van een aantal 'goede doelen' en tegelijk het welzijn en de opleiding van haar (klein)neven en nichten op lange termijn veilig te stellen. Is een dergelijk vehikel ook voor u (fiscaal) voordelig?

  Download pdf
 • Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie
  De fiscale administratie heeft inzake de gesplitste aankoop (art. 9 W.Succ.) nog eens het geweer van schouder veranderd. In een nieuwe beslissing van 18 juli 2013 wordt onder bepaalde voorwaarden de voorafgaande schenking door de erflater-vruchtgebruiker toch aanvaard.

  Download pdf
 • Vermogensplanning via schenking
  In verband met de vermogensplanning via schenking voerde de Waalse Regering recent 2 opeenvolgende decreten door die in het voordeel zijn van de belastingplichtige. Ook in het Vlaams Gewest zijn er een aantal nieuwigheden. Zo zijn alle kinderen nu gelijk voor de schenkingsrechten en geldt niet langer successierecht bij wettelijke terugkeer.

  Download pdf
 • Verdriettaks (gedeeltelijk) afgeschaft in de 3 Gewesten
  Sinds kort geldt zowel in het Vlaams als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder bepaalde voorwaarden de volledige vrijstelling van successierecht op de gezinswoning voor de langstlevende echtgenoot, langstlevende wettelijke samenwonende partner of de feitelijk samenwonende partner. In het Waals Gewest gaat het om een gedeeltelijke vrijstelling.

  Download pdf
 • Nalatenschap aanvaarden of verwerpen kan nu ook bij de notaris
  Een erfgenaam is nooit verplicht om een erfenis zuiver te aanvaarden. De wet biedt namelijk ook de mogelijkheid om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Door een wetswijziging mag de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van een nalatenschap voortaan ook worden afgelegd voor een notaris naar keuze. Vroeger kon dat alleen door een verklaring af te leggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar de erfenis is opengevallen.

  Download pdf
 • Fiscale regularisatie voor successie- en registratierechten ongrondwettelijk
  De fiscale regularisatie voor successie- en registratierechten werd door het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 19 september 2014 verworpen. Maar wat zijn de gevolgen voor de belastingplichtigen die voordien een regularisatie-aangifte hadden ingediend voor successie- en registratierechten? Uit het arrest blijkt dat zij op beide oren kunnen slapen.
  Download pdf
 • Aangifte van nalatenschap : belangrijke wijzigingen in Vlaanderen
  Sinds 1 januari 2015 int het Vlaams Gewest zelf de successierechten, sindsdien herdoopt tot ‘erfbelasting’. Er is evenwel meer aan de hand dan een simpele naamwijziging. De spelregels staan in een nieuwe codex. Daarbij zijn er vooral belangrijke wijzigingen voor de aangifte van nalatenschap. De boetes zijn ook fors verhoogd!

  Download pdf
 • Waardering vruchtgebruik: eindelijk (beperkte civielrechtelijke) wettelijke regeling
  De correcte waardering van vruchtgebruik werd tot op vandaag in ons recht aan de rechtspracticus overgelaten. Enkel de fiscale wetgever moeide er zich mee in het wetboek successie- en registratierecht. Daarin is sinds 25 januari 2015 verandering gekomen. De wetgever heeft met de Wet van 22 mei 2014, gevolgd door het Ministerieel Besluit van 22 december 2014, in een weliswaar beperkt toepassingsgebied waarderingsregels opgelegd waarop verplicht teruggevallen moet worden als de partijen het zelf niet eens worden over de waardering.

  Download pdf
01/3
 • Snellere verdeling na echtscheiding of overlijden, met een verplicht tijdsschema.
  Wanneer mede-eigenaars, erfgenamen of ex-echtgenoten geen akkoord bereiken inzake de verdeling van hun onverdeeld vermogen, wordt de vereffening-verdeling ervan bevolen door de rechter. Bij wet van 13 augustus 2011 heeft de wetgever de procedure gewijzigd met als voornaamste doel de procedure sneller en efficiënter te kunnen afhandelen. De nieuwe procedureregels zijn van toepassing op alle zaken waarvan de debatten voor de rechter werden gesloten na 1 april 2012.

  Download pdf
 • Las een keuzebeding in uw huwelijkscontract in en stel vrij uw erfenis samen.
  Het huwelijkscontract en het erfrecht verhouden zich tot mekaar als een Siamese tweeling. Wie gehuwd is en kinderen heeft en het wettelijk erfrecht laat spelen, verzeilt na een overlijden van één van de huwelijkspartners mogelijks in een juridische situatie die hij of zij niet wenst. Hieraan kan verholpen worden door het huwelijkscontract te wijzigen en een zogenaamde keuzebeding in te lassen. Dit geeft de langstlevende partner de vrijheid om zelf zijn / haar nalatenschap samen te stellen. En bovendien kan er nog bespaard worden op de successierechten ook.
  Download pdf
 • Samenwoning : één vlag, meerdere ladingen.
  Wie ongehuwd samenwoont, kan dit vanuit juridisch oogpunt doen op 2 manieren. Men kan opteren voor een wettelijke samenwoning. Men kan echter ook gewoon feitelijk samenwonen. Waar zitten de verschillen? En is het zinvol een samenwoningscontract op te stellen?
  Download pdf
 • Nieuwe regels voor volmachten van onbekwamen sinds 1 september
  Naast de gerechtelijke bescherming van onbekwamen door het systeem van bewindvoering onder toezicht van de vrederechter is er sinds 1 september 2014 een buitengerechtelijke bescherming mogelijk onder de vorm van een volmacht. Personen kunnen dan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om hun goederen of een deel ervan te beheren. Hetzij onmiddellijk, hetzij wanneer zij feitelijk onbekwaam worden.
  Download pdf
 • 'Miserietaks’ opnieuw verlaagd bij relatiebreuk?
  Wordt een onroerend goed verdeeld onder de mede-eigenaars, dan moet er in Vlaanderen op die verdeling 2,5% registratierechten betaald worden. In bepaalde gevallen is dat tarief nu echter opnieuw verlaagd.
  Download pdf
02/4
 • Eerst de fiscus, dan pas het geld uit uw erfenis.
  Notarissen die in het kader van de afwikkeling van een erfenis een akte (attest) van erfopvolging afleveren, moeten vanaf 1 juli 2012 vooraf een onderzoek instellen naar eventuele belastingschulden of schulden bij de sociale zekerheid. Erfgenamen kunnen voortaan ook pas het geld van hun erfenis opstrijken als zij eerst deze schulden en deze van de overledene betaald hebben. Een en ander is het resultaat van Programmawet (I) van 29 maart 2012, die op dit punt in werking trad op 1 juli 2012. Om snel uw banktegoeden gedeblokkeerd te krijgen, raden we u aan om meteen na het overlijden bij uw notaris langs te gaan.
  Download pdf
 • Snellere verdeling na echtscheiding of overlijden, met een verplicht tijdsschema.
  Wanneer mede-eigenaars, erfgenamen of ex-echtgenoten geen akkoord bereiken inzake de verdeling van hun onverdeeld vermogen, wordt de vereffening-verdeling ervan bevolen door de rechter. Bij wet van 13 augustus 2011 heeft de wetgever de procedure gewijzigd met als voornaamste doel de procedure sneller en efficiënter te kunnen afhandelen. De nieuwe procedureregels zijn van toepassing op alle zaken waarvan de debatten voor de rechter werden gesloten na 1 april 2012.
  Download pdf
 • Las een keuzebeding in uw huwelijkscontract in en stel vrij uw erfenis samen.
  Het huwelijkscontract en het erfrecht verhouden zich tot mekaar als een Siamese tweeling. Wie gehuwd is en kinderen heeft en het wettelijk erfrecht laat spelen, verzeilt na een overlijden van één van de huwelijkspartners mogelijks in een juridische situatie die hij of zij niet wenst. Hieraan kan verholpen worden door het huwelijkscontract te wijzigen en een zogenaamde keuzebeding in te lassen. Dit geeft de langstlevende partner de vrijheid om zelf zijn / haar nalatenschap samen te stellen. En bovendien kan er nog bespaard worden op de successierechten ook.
  Download pdf
 • Schenken en toch controle behouden : het kan.
  De schenking blijft 1 van de kroonjuwelen binnen een goed uitgebouwde vermogensplanning. Wat men weggeeft onder levenden, behoort niet langer tot de bezittingen op de sterfdag. Daardoor moeten de kinderen-erfgenamen minder successierechten betalen. Niet zelden wil de schenker echter niet zo maar onvoorwaardelijk schenken. De in de praktijk meest voorkomende schenkingsmodaliteiten brengen we in kaart.
  Download pdf
 • Schenking van het familiebedrijf: fictiebepaling art. 7 Vlaams Wetboek Successierechten – Verlengde termijn van 7 jaar – De minister brengt klaarheid
  Sinds 1 januari 2012 kunt u in het Vlaams Gewest bij de schenking van het familiebedrijf onder bepaalde voorwaarden van een 0%-tarief genieten (art. 140bis e.v. Vl.W.Reg.). De maatregel kent sindsdien een groot succes. De Vlaamse regering heeft bij die gelegenheid ook gesleuteld aan de tekst van art. 7 Vl.W.Succ. Krachtens deze bepaling wordt de schenking van roerende goederen die belastingvrij is gebeurd (lees: zonder betaling van schenkingsrechten) als een legaat belast in het successierecht ten nadele van de begiftigde als de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt. Dit kan ondermeer het geval zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van de schenkingstechniek van de handgift of wanneer een beroep wordt gedaan op een buitenlandse notaris. De termijn van 3 jaar werd op 7 jaar gebracht wanneer de belastingvrije schenking het familiebedrijf tot voorwerp heeft. Er was echter onduidelijkheid gerezen over welke concrete gevallen voortaan onder deze verlengde termijn van 7 jaar vielen. Zo stelde zich de vraag of dit nu ook gold voor de schenking van patrimoniumvennootschappen. De Vlaamse minister van Financiën heeft recent deze onduidelijkheid opgeheven.

  Download pdf
 • Private stichting: ook voor u interessant?
  Koningin Fabiola kwam recent in het nieuws met de oprichting van een private stichting genaamd 'Fons Pereos'. Daarin bracht ze een deel van haar vermogen onder met de bedoeling om aan mecenaat te doen ten gunste van een aantal 'goede doelen' en tegelijk het welzijn en de opleiding van haar (klein)neven en nichten op lange termijn veilig te stellen. Is een dergelijk vehikel ook voor u (fiscaal) voordelig?

  Download pdf
 • Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie
  De fiscale administratie heeft inzake de gesplitste aankoop (art. 9 W.Succ.) nog eens het geweer van schouder veranderd. In een nieuwe beslissing van 18 juli 2013 wordt onder bepaalde voorwaarden de voorafgaande schenking door de erflater-vruchtgebruiker toch aanvaard.

  Download pdf
 • Vermogensplanning via schenking
  In verband met de vermogensplanning via schenking voerde de Waalse Regering recent 2 opeenvolgende decreten door die in het voordeel zijn van de belastingplichtige. Ook in het Vlaams Gewest zijn er een aantal nieuwigheden. Zo zijn alle kinderen nu gelijk voor de schenkingsrechten en geldt niet langer successierecht bij wettelijke terugkeer.

  Download pdf
 • Verdriettaks (gedeeltelijk) afgeschaft in de 3 Gewesten
  Sinds kort geldt zowel in het Vlaams als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder bepaalde voorwaarden de volledige vrijstelling van successierecht op de gezinswoning voor de langstlevende echtgenoot, langstlevende wettelijke samenwonende partner of de feitelijk samenwonende partner. In het Waals Gewest gaat het om een gedeeltelijke vrijstelling.

  Download pdf
 • Nalatenschap aanvaarden of verwerpen kan nu ook bij de notaris
  Een erfgenaam is nooit verplicht om een erfenis zuiver te aanvaarden. De wet biedt namelijk ook de mogelijkheid om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Door een wetswijziging mag de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van een nalatenschap voortaan ook worden afgelegd voor een notaris naar keuze. Vroeger kon dat alleen door een verklaring af te leggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar de erfenis is opengevallen.

  Download pdf
 • Fiscale regularisatie voor successie- en registratierechten ongrondwettelijk
  De fiscale regularisatie voor successie- en registratierechten werd door het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 19 september 2014 verworpen. Maar wat zijn de gevolgen voor de belastingplichtigen die voordien een regularisatie-aangifte hadden ingediend voor successie- en registratierechten? Uit het arrest blijkt dat zij op beide oren kunnen slapen.
  Download pdf
 • Aangifte van nalatenschap : belangrijke wijzigingen in Vlaanderen
  Sinds 1 januari 2015 int het Vlaams Gewest zelf de successierechten, sindsdien herdoopt tot ‘erfbelasting’. Er is evenwel meer aan de hand dan een simpele naamwijziging. De spelregels staan in een nieuwe codex. Daarbij zijn er vooral belangrijke wijzigingen voor de aangifte van nalatenschap. De boetes zijn ook fors verhoogd!

  Download pdf
 • Waardering vruchtgebruik: eindelijk (beperkte civielrechtelijke) wettelijke regeling
  De correcte waardering van vruchtgebruik werd tot op vandaag in ons recht aan de rechtspracticus overgelaten. Enkel de fiscale wetgever moeide er zich mee in het wetboek successie- en registratierecht. Daarin is sinds 25 januari 2015 verandering gekomen. De wetgever heeft met de Wet van 22 mei 2014, gevolgd door het Ministerieel Besluit van 22 december 2014, in een weliswaar beperkt toepassingsgebied waarderingsregels opgelegd waarop verplicht teruggevallen moet worden als de partijen het zelf niet eens worden over de waardering.

  Download pdf
03/1
 • Minnelijke ontbinding van het compromis : vrijwel kosteloos en zonder rechterlijke tussenkomst.
  Het gebeurt vaak dat de kandidaat-koper van een onroerend goed snel moet (of wil) beslissen en te snel een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekent. Niet zelden stelt de koper zichzelf kort nadien verschillende vragen: aankoop door een vennootschap al dan niet in oprichting, alleen of in onverdeeldheid, aankoop beter op naam van de echtgenoot die niet het statuut van zelfstandige heeft, aankoop op naam van een van de kinderen? In Vlaanderen en Wallonië kan dit ‘haastig’ ondertekend compromis vrijwel kosteloos ontbonden worden. Het volstaat om enkele kleine, maar belangrijke formaliteiten op tijd te vervullen.

  Download pdf
 • Verplichte documenten bij aankoop appartement.
  Bij de aankoop van een appartement komt vaak meer kijken dan u denkt. Via deze aankoop wordt u immers meteen ook lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars van het gebouw en draagt u bij in de gemeenschappelijke kosten ervan. Om beter te kunnen inschatten over welke kosten het precies gaat, verplicht de wet de verkoper om u voorafgaandelijk een aantal documenten te bezorgen.

  Download pdf
 • Vastgoed uit uw vennootschap halen.
  Stel: u hebt een patrimoniumvennootschap die diverse onroerende goederen rijk is. Is het mogelijk bepaalde van die goederen over te hevelen naar het privépatrimonium? Zo ja: hoe pakt u die ‘ontvettingsoperatie’ aan en wat kost u dit fiscaal?
  Download pdf
 • Vastgoed kopen in Brussel: wijziging van de spelregels rond het fiscaal abattement.
  Als u een appartement of een woning gelegen in het Brusselse Gewest aankoopt, hebt u recht op een vermindering van de verkooprechten (ook 'abattement') als voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Sinds 1 januari 2013 is één van die voorwaarden gewijzigd. Voortaan moet u 5 ononderbroken jaren in het gekochte goed blijven wonen. 

  Download pdf
 • Wie betaalt er welke kosten bij de verkoop van een woning?
  Bij de verkoop van een woning komen verschillende kosten kijken. Zo zijn er onder meer de registratierechten, de erelonen van de notaris en de dossierkosten. Deze kosten vallen ten laste van de koper. Maar hoe zit het met eventuele andere kosten, zoals de kosten van de vastgoedmakelaar, de kosten van de diverse administratieve attesten, of het opstellen van een basisakte voor een appartementsgebouw? We vatten de belangrijkste punten voor u kort samen.

  Download pdf
 • Nieuwe regels voor opmetingsplannen
  Bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand wordt meestal niet enkel het gebouw verkocht, maar ook de daarbij horende grond. Deze grond bestaat in de regel uit 1 of meer kadastrale percelen. Indien slechts een deel van een kadastraal perceel wordt verkocht, kan een opmetingsplan van een landmeter noodzakelijk zijn. Sinds 1 januari 2014 worden dergelijke opmetingsplannen verplicht opgenomen in een centrale databank van het kadaster. Pas daarna kan de verkoopakte verleden worden. Het referentienummer van het afbakeningsplan wordt dan in deze akte opgenomen.

  Download pdf
 • Gewijzigde opstalwet brengt verduidelijking bij het bouwen op, boven of onder andermans grond
  De nieuwe opstalwet laat opstalrecht toe boven of onder andermans grond. Dit brengt eindelijk duidelijkheid over zonnepanelen, antennes, verdiepingen op bestaande gebouwen én over tunnels, parkeergarages en kelders onder gebouwen.

  Download pdf
 • Nu ook in Brussel stedenbouwkundige inlichtingen nodig voor een aankoop
  Sinds 1 augustus 2014 zijn in Brussel (net als in Vlaanderen) de stedenbouwkundige inlichtingen al verplicht bij de verkoopovereenkomst. Bovendien moeten bijkomende stedenbouwkundige inlichtingen ook in de publiciteit (tekoopstelling) van het goed worden opgenomen.
  Download pdf
 • 'Miserietaks’ opnieuw verlaagd bij relatiebreuk?
  Wordt een onroerend goed verdeeld onder de mede-eigenaars, dan moet er in Vlaanderen op die verdeling 2,5% registratierechten betaald worden. In bepaalde gevallen is dat tarief nu echter opnieuw verlaagd.
  Download pdf
 • Voortaan ook in Brussels Gewest fiscaalvriendelijke ontbinding van de koopovereenkomst mogelijk
  In het Vlaams en het Waals Gewest bestaat de techniek van fiscaalvriendelijke ontbinding van de koopovereenkomst al langer. Sinds begin dit jaar is dat nu ook
  mogelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Download pdf
 • Brussels abattement fors de hoogte in
  In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 (ed. 3) werd de Brusselse Ordonnantie van 12 december 2016 ‘houdende het tweede deel van de fiscale
  hervorming’ bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk voor de aankoop van een eerste woning het abattement flink opgetrokken heeft.
  Daardoor kan de koper een aanzienlijke besparing realiseren.
  Download pdf
 • Ik wil verhuren via AirBnB – waar moet ik op letten? (in Vlaanderen en Brussel)
  Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. U vertrekt voor een weekendje naar Parijs en verblijft in een gezellig appartementje bij mensen thuis. Mooi meegenomen: u betaalt dat gewoon met de opbrengst van de verhuur van uw eigen appartement via AirBnB tijdens datzelfde weekend. Het kan, maar België zou België niet zijn als het verhaal niet iets ingewikkelder zou zijn.
  Een kamer of volledige woning openbaar aanbieden op de markt, en dus niet louter aan vrienden of familie, komt namelijk neer op het aanbieden van
  toeristische logies. En dat valt onder een relatief ingewikkeld kluwen aan regulering. In deze nieuwsbrief willen we de belangrijkste aandachtspunten voor
  Vlaanderen en Brussel meegeven, zonder echter alle details te kunnen bespreken.
  Voor meer informatie geven we onderaan nog enkele nuttige bronnen mee.
  Download pdf
04/2
 • Hebt u al een 'private stichting' ?
  Misschien bezocht u in Zuid-Frankrijk de kunstcollectie van de ‘Fondation Maeght’ nabij het schilderachtige kunstenaarsdorpje St. Paul-de-Vence al eens? En wie kent de befaamde Guggenheim-foundation niet? Ook in België is het sinds enkele jaren perfect mogelijk om uw eigen stichting te creëren. Een stichting is uitermate geschikt voor individuele projecten van mecenaat en filantropie. Het laat u toe uw eigen liefdadigheidsinstelling op te zetten. U kunt zo in de voetsporen treden van historische prinsen en prinsessen, zoals Catharina de Medicis, Frederik van Pruisen, Catharina van Rusland of Jozef II. Zij waren in hun tijd begunstiger van kunst en wetenschappelijk onderzoek. We vertellen u hoe een en ander in zijn werk gaat en waarvoor de private stichting zoal nuttig kan zijn.
  Download pdf
 • Vastgoed uit uw vennootschap halen.
  Stel: u hebt een patrimoniumvennootschap die diverse onroerende goederen rijk is. Is het mogelijk bepaalde van die goederen over te hevelen naar het privépatrimonium? Zo ja: hoe pakt u die ‘ontvettingsoperatie’ aan en wat kost u dit fiscaal?
  Download pdf
 • Vennootschapsrecht : verduidelijking bij de voorwaarden tot ontbinding en sluiting van vereffening in één dag
  Sinds 17 mei 2012 is het wettelijk mogelijk om in één en dezelfde notariële akte te beslissen tot ontbinding en invereffeningstelling van een vennootschap én tot de dadelijke sluiting van die vereffening. De weinige voorwaarden zijn vastgelegd in het nieuwe artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen. In de praktijk deed de voorwaarde rond de passiva echter heel wat vragen rijzen. Ondertussen nam de minister van Justitie op 12 december 2012 een zeer soepel standpunt in rond de invulling van de term 'passiva'.

  Download pdf
 • Fiscaalvriendelijke incorporatie van belaste reserves
  Nieuwe regeling liquidatiebonus: belaste reserves 'vastklikken' in de notariële praktijk

  Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10% naar 25%. Om die zware pil enigszins te vergulden, voorziet de programmawet van 28 juni 2013 een overgangsmaatregel. Het nieuwe artikel 537 werd in het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 ingevoerd om bestaande belaste reserves (= de toekomstige liquidatieboni) alsnog aan de vennootschap te onttrekken tegen een heffing van 10%, mits heropname in het kapitaal. Een latere onttrekking - via kapitaalsvermindering - van die sommen gebeurt belastingvrij voor zover er voldoende tijd is verstreken. In het fiscale jargon heeft men het over het 'vastklikken' van reserves. In een recente administratieve circulaire lichtte de fiscus de maatregel nader toe. We bespreken de belangrijkste spelregels vanuit een notariële invalshoek.

  Download pdf
 • Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober ‘14 tegen 10%
  In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet wensen te ontbinden, de zware pil van 25% heffing - voordien 10% - op de liquidatiebonus vanaf 1 oktober 2014 enigszins wordt verlicht.
  In deze nieuwsbrief staan we stil bij de vennootschappen die er op korte termijn wel wensen mee op te houden om alsnog de heffing van 10% te kunnen genieten. We bekijken de procedure. Vooral vennootschappen die de korte vereffeningsprocedure niet kunnen volgen, zullen onder tijdsdruk komen.

  Download pdf
 • Het vernieuwde auditcomité
  Op 31 december 2016 trad er een nieuwe wet in werking die kadert in de Europese audithervorming. De wet legt onder meer nieuwe toezichtsregels vast. In
  dit artikel gaan we in op de achtergrond van de wet en bekijken we welke impact de wijzigingen kunnen hebben op uw vennootschap.
  Download pdf
web site by moose web design