Expertise van Berquin Notarissen
Wilt u een huis kopen of verkopen? Hulp nodig om een vennootschap op te richten? Advies nodig als u wilt samenwonen of huwen? Berquin Notarissen beschikt over uitgebreide expertise om u te helpen. Wij adviseren u inzake vastgoedrecht, vennootschapsrecht en familierecht.

Vastgoedrecht
Ons departement vastgoed helpt u bij:

  • Vastgoedtransacties: aan- of verkoop van een vastgoed als privépersoon of als professionele (tussen)persoon.
  • Aanverwante akten zoals kredietopeningen, vestigingen van zakelijke rechten zoals opstal- en erfpachtcontracten, onroerende leasing, huurcontracten enz.Vennootschapsrecht
U kunt op ons departement vennootschapsrecht een beroep doen voor:

  • Vennootschapsakten: van oprichting, over statutenwijziging en kapitaalverhoging, tot herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak enz.).
  • Oprichtingsakten en akten rond statutenwijzigingen die betrekking hebben op (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.


Familierecht
Bij het departement familierecht krijgt u alle advies over echtscheidingen, huwelijkscontracten, samenwoningscontracten, nalatenschappen, testamenten, successieplanning enz.
 
Ook voor de legalisatie van handtekeningen op onderhandse documenten en eventuele aanvragen tot het bekomen van een ‘apostille’ via het Ministerie van Buitenlandse zaken kunt u bij Berquin Notarissen terecht. De legalisatie houdt in dat een notaris verklaart dat u daadwerkelijk diegene bent die de handtekening geplaatst heeft. Ontdek meer informatie over legalisaties - gelijkvormige kopieën - certificaten (pdf).

web site by moose web design