Expertise

Vastgoedrecht

Ons departement vastgoed helpt u bij:

Vastgoedtransacties: aan- of verkoop van een vastgoed als privépersoon of als professionele (tussen)persoon.

Aanverwante akten zoals kredietopeningen, vestigingen van zakelijke rechten zoals opstal- en erfpachtcontracten, onroerende leasing, huurcontracten enz.

Vennootschapsrecht

U kunt op ons departement vennootschapsrecht een beroep doen voor:

Vennootschapsakten: van oprichting, over statutenwijziging en kapitaalverhoging, tot herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak enz.).

Oprichtingsakten en akten rond statutenwijzigingen die betrekking hebben op (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.

Familierecht

Onze notarissen en notariële juristen verlenen advies over huwelijkscontracten, samenwoningscontracten, nalatenschappen, testamenten, successieplanning, enz.

Legalisatie en apostille

Ook voor de legalisatie van handtekeningen op onderhandse documenten en eventuele aanvragen tot het bekomen van een ‘apostille’ via de FOD Buitenlandse zaken kunt u bij Berquin Notarissen terecht. De legalisatie houdt in dat een notaris verklaart dat u daadwerkelijk diegene bent die de handtekening geplaatst heeft.

button arrow